Vedtekter

 

Skyttertunets vedtekter er bygget på denne malen

 VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET   SKYTTERTUNET  BOFELLESSKAP

Org. nr. 884 906 792 

Disse vedtekter er revidert og vedtatt i Eiermøte .............. 

1.          Eierandeler

 Eierseksjonssameiets navn er ............. Bofellesskap.

Eiendommen er delt opp i ... seksjonerte boligtomter av gnr....  bnr. .. i ......... kommune i henhold til oppdelingsbegjæring tinglyst ............
Hver boligtomt har en selveiet bolig. Boligeierne eier sammen et samlet tomteareale med opparbeidede veier og tekniske anlegg, samt Felleshuset.

2.         Formål

 Formålet med    ............ Bofellesskap ...... og disse vedtekter,  er på beste måte å ivareta sameiernes felles interesser, herunder eiendommenes verdi for den enkelte sameier. Gjennom  .................   skal voksne mennesker ha et godt, trygt og rolig bomiljø blant naboer med interesse for det sosiale fellesskap som ...............  representerer.

3.           Medlemsvilkår

Eierne av boliger i .............  Bofellesskap er medlemmer av Eierseksjonssameiet og har ved kjøp av boligen i sameiet, akseptert vedtektene.  
Hver husstand kan kun eie en bolig i .............. Bofellesskap.

4.           Årsmøtet

 Årsmøtet er .........s  høyeste organ.
Ordinært Årsmøte holdes hvert år innen 1. mars. Skriftlig innkallelse til Årsmøtet sendes medlemmene med minimum 10 (ti) dagers varsel og skal inneholde: 

1.     Tid og sted for Årsmøtet
2.     Dagsorden
3.     Årsberetning og regnskap i revidert stand
4.     Styrets forslag til budsjett for kommende arbeidsår
5.     Styrets forslag til styre
6.     Innmeldte saker

 Årsmøtet skal behandle:

1.     Styrets årsberetning og årsregnskap
2.     Budsjett, herunder inkludert fastsettelse av innbetalinger til fellesutgifter,  fellestiltak, vedlikeholdsplan og vedlikeholdsfond
3.     Andre saker nevnt i innkallingen
4.     Valg av styre og revisor.

Årsmøtet skal i tillegg fastsette regler for Felleshuset.
Saker som ønskes behandlet på Årsmøtet skal være Styret ihende innen  senest 3 uker før Årsmøtet. Regnskapsåret følger kalenderåret.

Årsmøtet ledes av Styrets leder. Om leder ikke er til stede, eller ikke ønsker å lede møtet, velger Årsmøtet en møteleder blant de fremmøtte eiere eller husstandsmedlemmer. Møteleder skal påse at det føres protokoll over alle saker som behandles og alle vedtak som fattes.
Årsmøtet velger protokollfører, samt to stemmeberettigede til å undertegne protokollen som sendes eierne etter møtet.

5.            ............ Bofellesskap og Styret

Til å forestå driften av ........, ivareta eiernes felles interesser, velger Årsmøtet blant eiere og husstandsmedlemmer et Styre og en revisor.

Styret består av leder, nestleder, kasserer og ett styremedlem. Styrets leder har dobbelstemme.
Styremedlemmers funksjonstid er normalt 2 (to) år.  Kontinuitet sikres ved at påtroppende leder normalt overtar som leder.

Det skrives protokoll for hvert møte som distribueres til beboerne.

6.          Eiermøte

Eiermøte holdes når Styret finner det nødvendig eller når minst to av eierne skriftlig krever det og oppgir hvilke saker som ønskes behandlet.
Innkalling sendes eierne med minst 10 (ti) dagers varsel og skal inneholde:

1.     Tid og sted for møtet
2.     Dagsorden

7.          Stemmerett

På Årsmøter og Eiermøter har hver bolig en (1) stemme. Alle beboerne har rett til å uttale seg.
Eier kan la seg representere gjennom skriftlig fullmakt til annen eier.

8.          Overdragelse

Styret kan, om det ønskes, gi råd og veiledning i salgsprosessen. 

9.         Utleie

I utgangspunktet forutsettes det at eier selv bebor sin bolig.  Boligen kan leies ut, og de samme regler som er angitt i § 2 gjelder også for leietaker. Det forutsettes at leietaker har samme interesse for fellesskap som beboerne. Styretkan, om ønskes, gi råd og veiledning i utleieprosessen.
Utleieperioden bør være minimum 2 år og maksimum 5 år. Utleier er i avtaleperioden ansvarlig for at vedtektenes bestemmelser blir oppfylt.

10.       Andre regler

Alle beboere har på like vilkår rett til å benytte Felleshuset og felles uteareal.Årsmøtet skal vedta regler for Felleshuset med simpelt flertall av avgitte stemmer.
Det er ikke tillatt å ta med husdyr i Felleshuset.
Det er tillatt å holde hund og katt. Dette skal imidlertid ikke være til sjenanse for beboerne i ................
Eiermøtet kan pålegge en beboer å opphøre med dyreholdet. Et slikt vedtak krever 2/3 flertall.

11.       Fellesutgifter og vedlikehold

Til dekning av ordinære årlige fellesutgifter og andre utgifter som vil påløpe, innbetaler hver eier til ...... ved Styret sin andel av utgiftene. Terminbeløp og terminer fastsettes av Årsmøtet på grunnlag av vedtatt budsjett.

Utvendige bygningsmessige forandringer, samt endring av markiser, antenner og lignende, må godkjennes av Styret.
Ethvert ønske om tiltak som betinger inngripen i fellesarealene, må godkjennes av Styret.

12.       Parkering

Det er opparbeidet parkeringsplasser for besøkende. Beboernes biler forutsettes parkert på egen eiendom eller anvist plass. Det samme gjelder for tilhenger for bil etc.

13.       Mislighold

Mislighold knyttet til betaling av fellesutgifter eller annet vesentlig mislighold av vedtektene, skal behandles av Styret, som i kontakt med den aktuelle eier skal søke å finne løsninger som er i samsvar med de lovlig fattede vedtak og vedtektene. Om dette viser seg ikke å være mulig, skal det innkalles til Eiermøte, som med minst 2/3 av de avgitte stemmer kan pålegge Styret å gå til de rettslige forføyninger, som anses å være nødvendige for å ivareta ........s interesser.

14.       Vedlegg

Hver eier har et kart som viser husenes uteareal for hage og opphold. Kartet følger som vedlegg til vedtektene.
Hver eier har også et dokument som bekrefter vedkommendes 1/13 dels eierandel i Felleshuset.

15.       Vedtektsendringer

 Disse vedtekter kan endres av Eiermøtet. Gyldig vedtak krever minst 2/3 av de avgitte stemmer.

16.       Endringsstatus

Disse vedtekter erstatter alle tidligere vedtekter vedtatt på Eiermøter

  Til toppen