Historikk

Skyttertunet bofellesskap
Resymè av historie fra start  14.02.1999

KOSENBO AS
(KOngsberg SENior BOliger) ble opprettet med styreformann, et styremedlem og et varamedlem.
Det ble  etterhvert en sterk gruppe med 9 partnere, som  begynte å opptre profesjonelt i forhold til Kongsberg kommune og potensielle utbyggere.
Mye av tiden gikk til søk av egnet tomt. Vi så på mange ”ledige grønne flekker” i kommunens kart og forhandlet med flere potensielle tomteselgere.
    
Skisse over hvordan husene kunne plasseres på den endelige tomten

Det ble utformet spesifikasjoner til boligene i denne perioden. Vi ønsket å ha alt vi trengte på ett plan, med livsløpsstandard, ca 120kvm. Om plass på loftet kunne benyttes var det et pluss.
En del av filosofien, og etter modell av Østeråstunet, ønsket vi å bygge et grendehus, felleshuset, som et samlingssted for beboerne.  Det skulle være et sted for fellesmiddager en gang i blant, for klubbvirksomhet, lesesirkel, lunsjer og fester.  Siden våre nye boliger var en god del mindre i areal enn de husene vi skulle flytte fra, ønsket vi en hybel i felleshuset.

Et år senere og etter lange forhandlinger fikk vi en kontrakt om kjøp av tomt på Raumyr.
Kontrakt for ca. 7 mål stor tomt  ble undertegnet med Eiendomsavdelingen, Kongsberg kommune 13.01.2000.
Det var diskusjoner med kommunen om tomtens grenser og om at tomten måtte reguleres på nytt fordi den opprinnelig var regulert til næring og bolig. En lang saksbehandling og endelig regulering til vårt formål ble gjennomført etter at kontrakt om kjøp var undertegnet. Saken ble behandlet i UMU (utvalg for miljø og utvikling) tre ganger. Kosenbo fremhevet for kommunen situasjonen for eldreomsorgen i Kongsberg om 15 år og muligheten for kommunen om å være en aktiv medspiller i dette pilotprosjekt. 
Rammekontrakt om totalentreprise ble undertegnet mars 2001 med Bøhmer Entreprenør AS, www.backe.no/selskaper/bohmerentreprenor,  firmapost@bohmer.no. Rammekontrakten var basert på en standard husmodell tegnet av arkitekten fra arkitektfirma Ljøterud & Ødegård AS, Kongsberg hs@ljoterud-odegard.no . Pris på basismodellen ble bestemt. Totalkostnad per hus, inklusive tomt og andel av felleshus, ble fastsatt.
Basishuset og felleshuset har et grunnareal på 117 kvm.

To av beboerne fikk representere Kosenbo ved de ukentlige  møtene i byggekomiteen. Kontrakten ga huskjøperne mulighet til endring av veggplassering, og til valg av stil og farger innvendig. Energivalg var viktig, og grundig vurdert. De fleste valgte vannbåren undergulvsvarme og oppvarming av vannet med strøm.  Jordvarme med 100m borehull ble valgt til 4 hus.

     
Kablene til undergulvvarme legges og støppes ned

De første husene var klar til innflytting før jul 2001 og Saugens flyttet inn som første par.
Mange var i ferd med å rydde i hjemmene sine og kvitte seg med unødvendig innbo, slik at de ble klare til å flytte. De andre beboere fulgte på løpende bånd i 2002 og innen utgang av året var det beboere i 11 av husene.
Alle var fornøyde og stolte av sine boligløsninger.
Salg av de resterende tomter viste seg å være tidkrevende.
Grunnmurene var bygget ferdig og finansiering av tomtene måtte organiseres.

   
Mye snø falt den første vinter              Hagene begynner å ta form
Så snart som snøen forsvant begynte utearbeidet.
Hver huseier bestemte hvordan arealet rundt eget hus skulle utformes, mens fellesarealet ble planlagt av hagekomitéen.
Eierseksjonssameiet SKYttertunet BOfellesskap, SKYBO ble opprettet september 2003, og meldt til Brønnøysundregistrene. Et styre bestående av 3 personer og en vararepresentant ble valgt.
Nest siste par fikk nøkkel til sitt hus 01.04.2003.
Det siste huset som ble bygget ble satt opp av PK Hus AS www.pk-hus.no  og ble ferdigstilt mai 2004.
Drømmen om et boligtun med et felleshus og noen felles aktiviteter var dermed oppfylt. Nå var det opp til oss beboerne å beholde og utvikle videre de fordelene vi har. 
 Flaggstang er på plass. 
En glad gjeng feiret dagen med middag i felleshuset, Blinken!

Top of page