Tekniske utfordringer

Dagens hus bygges med flere og flere tekniske nyvinninger. Vi valgte samme løsning for flest mulig av boenhetene, ikke minst med tanke på vedlikehold, eksempelvis utskifting av filter og service på ventilasjons anlegg.
Alle hus, bortsett fra ett, har vannbåren gulvvarme.
Vi har en teknisk komité, som har laget forslag til kontroll av diverse systemer og apparater. Hver bolig har fått et hefte med sjekkpunkter for oppfølging.
Varmesystemer
Vi søkte NVE og ENOVA om økonomisk støtte til jordvarme men fikk avslag. Fire av husene investerte da kr 85.000  i IVT varmepumper med 100 meter borhull. Med de lave energiprisene vi har hatt i den ti-års perioden anleggene har fungert har vi ikke oppnåd noen høy avkastning på investeringene. Men vi har spart samfunnet og strømnettet for nærmere 40.000 kwt hvert år. Med de strømprisene vi har hatt de siste årene har investeringene vært rentable.

I grendehuset installerte vi luft-luft varmepumpe. Her har vi målinger som viser energiforbruket med og uten varmepumpe, se diagrammet nedenfor. Mens fjellvarmepumpene reduserer energiforbruket for hvert hus med ca 10.000kwt/år, sparer luft-luft varmepumpen ca 3.500 kwt/år for samme type bolig.

Hvis alle nye boliger i Norge hadde satset på varmepumpe med energi fra fjell, ville vi definitivt ikke hatt noen energiknapphet i Norge. Vi kunne i stedet eksportere  CO 2 frie kwt til nabolandene og spart verden for CO 2 utslipp.